Kursy językowe

JAKIE ZAJĘCIA?

Kursy z języka francuskiego lub włoskiego mają formę zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach (do 4 osób), w ramach których oferuję:

            kursy językowe ogólne, na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2, patrz  tabelka                Europejski System Opisu Kształcenia Językowego),

             kursy przygotowawcze do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

          kursy przygotowawcze do certyfikatów językowych (włoskiego CELI, francuskich DALF                   i DELF),

           kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych na studia językowe,

          korepetycje, zajęcia wyrównawcze,

          konwersacje,  

          zajęcia rozwijające specjalistyczne słownictwo,

          zajęcia ukierunkowane na poznawanie kultury i sztuki Włoch i Francji.

          Prowadząc zajęcia unikam powtarzania utartych schematów. Do każdego ucznia mam indywidualne podejście, metodę i program dobieram nie tylko w zależności od poziomu języka i celu zajęć, ale również biorąc pod uwagę upodobania, zainteresowania i predyspozycje ucznia.

            Współpracuję również ze szkołami językowymi i firmami w zakresie prowadzenia lektoratów języka francuskiego i włoskiego. 

 DLA KOGO?

          Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych nauką francuskiego i włoskiego, zarówno tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z językiem, jak i tych, co chcą kontynuować naukę lub doskonalić umiejętności językowe. Prowadzę zajęcia dla osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób w wieku emerytalnym. Dla wszystkich zainteresowanych oferuję 50% rabatu na pierwsze zajęcia. Przyjdź, sprawdź, przekonaj się!

GDZIE?

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanym lokalu na ul. Fosforytowej 26 (osiedle Podkarczówka), w szeregu domków jednorodzinnych. Sala ma oddzielne, dogodne wejście od strony ulicy, jest odpowiednio wyposażona na potrzeby zajęć, bogata biblioteczka zawiera najnowsze podręczniki i pomoce naukowe, jak również zbiór literatury pięknej i czasopism w języku francuskim i włoskim.

Na terenie osiedla Podkarczówka lekcje mogą odbywać się również u ucznia, w tej samej cenie.

                                                                      Sala lekcyjna, ul. Fosforytowa 26

KIEDY? 

Moim uczniom oferuję bardzo elastyczny grafik, bez narzuconych stałych dni i godzin, ani ilości zajęć w miesiącu. Na lekcje można umawiać się przez cały tydzień, na dowolną godzinę (do godziny 20:00), w zależności od mojej dyspozycyjności. 


CENNIK

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, poziomy 0-A2*

ILOŚĆ

 

CENA

60 min

 

40 zł

90 min.

 

55 zł

*  Cena za godzinę kursu na poziomie zaawansowanym (powyżej A2 – patrz Europejski
System Opisu Kształcenia Językowego – tabelka poniżej) ustalana jest indywidualnie.

Pierwsze, próbne zajęcia indywidualne 60 min.: 20 zł

ZAJĘCIA W GRUPACH (do 4 osób), poziomy 0-A2

LICZBA OSÓB W GRUPIE

CENA za 60 min. od osoby

2

30 zł

3

20 zł

4

15 zł

           

          Zajęcia mogą być opłacane na bieżąco, lub pod koniec miesiąca, po podliczeniu przeprowadzonych lekcji. Możliwa jest płatność gotówką bądź przelewem na konto. Wystawiam faktury.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

W 1991 roku specjaliści Rady Europy oraz Wydziału Polityki Językowej opracowali Europejski system opisu biegłości językowej, opublikowany w 2001 roku.  System wyszczególnia i opisuje 6 poziomów znajmości języków europejskich. W przejrzysty sposób definiuje cele do zrealizowania na każdym kolejnym etapie uczenia się języka, stanowi ujednolicony system oceniania w nauczaniu języków. Coraz częściej wykorzystywany jest jako postawa programów nauczania w szkołach państwowych i językowych.

Poziom

Opis

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.